Home » யானைகள்: அழியும் பேருயிர் by ச. முகமது அலி
யானைகள்: அழியும் பேருயிர் ச. முகமது அலி

யானைகள்: அழியும் பேருயிர்

ச. முகமது அலி

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

யானைகளின படிவளரசசி, வாழககைசசூழல, நடததை, காபபுநிலை, அசசுறுததலகள ஆகியவறறைப பறறி நலல தமிழில, படஙகளுடன அமைநத அருமையான அறிமுக நூல. சுவையான இலககியக குறிபபுகளையும கொணடது.Great Life in Danger: ElephantsNatural History, Behaviour and Conservation(Funded byMoreயானைகளின் படிவளர்ச்சி, வாழ்க்கைச்சூழல், நடத்தை, காப்புநிலை, அச்சுறுத்தல்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி நல்ல தமிழில், படங்களுடன் அமைந்த அருமையான அறிமுக நூல். சுவையான இலக்கியக் குறிப்புகளையும் கொண்டது.Great Life in Danger: ElephantsNatural History, Behaviour and Conservation(Funded by World Wide Fund for Nature and Asian Rhino & Elephant Action Strategy)